Deklaracja dostępności

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-27.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Dokonano aktualizacji dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://zozklobuck.com.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Piotr Strzeszyna, pstrzeszyna@zozklobuck.com.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 728452563. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c
Tel.: +48343172206
E-mail:
Strona internetowa: www.zozklobuck.com.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Fizjoterapii w Kłobucku ul. 11 Listopada 5E, 42-100 Kłobuck

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku fizjoterapii usytuowane jest przy ulicy 11 Listopada 5E . Przed budynkiem fizjoterapii znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku  są umiejscowione na parterze budynku, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń fizjoterapii. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku fizjoterapii znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przychodnia Specjalistyczna ul. 11 Listopada 5A 42-100 Kłobuck

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy 11 Listopada 5A. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy.
 
Pomieszczenia Przychodni Specjalistycznej  są umiejscowione na parterze, I i II piętrze budynku który jest wyposażony w  podjazd oraz windę dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem na parkingu dla pacjentów wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.
 
W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Złochowicach ul. Topolowa 1, 42-151 Waleńczów/Złochowice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Topolowa 1.      

Przed budynkiem i z boku budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Złochowicach są umiejscowione na parterze budynku. 

Poradnia Ogólna w Zajączkach ul. Nowa Wieś 25, 42-160 Krzepice/Zajączki Drugie

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Nowa Wieś 25. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Zajączkach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 

Poradnia Ogólna w Węglowicach ul. Szkolna 87, 42-133 Węglowice/Czarna Wieś

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy  Szkolna 87 Czarna Wieś .

Z przodu budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Węglowicach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd,, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Z przodu budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Wąsoszu ul. Witosa 8, 42-110 Popów/Wąsosz Górny

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Witosa 8.            
Przed budynkiem  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Wąsoszu są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Truskolasach ul. Opolska 8 42-134 Truskolasy

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Opolska 8.                         
Z boku budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Truskolasach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Z przodu budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Starokrzepicach ul. Oleska 207, 42-161 Starokrzepice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Oleska 207. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Starokrzepicach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Stanisławowie ul. Stanisławów 63, 42-166 Stanisławów

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Stanisławów 63. 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Stanisławowie   są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Przystajni ul. Powstańców Śląskich 7, 42-141 Przystajń

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Powstańców Śląskich 7. Przed i z boku budynku poradni znajduje się parking samochodowy.
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Przystajni są umiejscowione na parterze budynku, który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Parzymiechach ul. Krzepicka 20, 42-164 Parzymiechy

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Krzepicka 20  . 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Parzymiechach  są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Z boku budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Ostrowach na ul. Brzeźnicka 4, 42-122 Ostrowy nad Okszą

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Brzeźnicka 4.     
Przed i za budynkiem  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólna w Ostrowach na Okszą są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Opatowie ul. Kościuszki 27A , 42-152 Opatów

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Kościuszki 27A . Przed z boku  i za budynkiem  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Opatowie są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna Nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy   Staszica 28. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Ogólnej Nr 1 są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Z boku budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.
 
W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Ługach Radłach ul. Kościelna 3, 42-142 Ługi Radły

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy ul. Kościelna 3 . Z boku budynku  poradni znajduje się parking samochodowy.
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Ługach Radłach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Lipiu ul. Częstochowska 27 42-165 Lipie

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy ul. Częstochowska 27 . Z boku budynku poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Lipiu są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Z boku budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Krzepicach ul. Częstochowska 1, 42-160 Krzepice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy ul. Solnej. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Krzepicach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podnośniki dla osób ze szczególnymi potrzebami, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Kamyku ul. Plac Witosa 3, 42-125 Kamyk

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy  Plac Witosa 3. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, 

Pomieszczenia Poradni Ogólnej w Kamyku są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna w Kalei ul. Strażacka 2 42-130 Kalej

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy  Strażacka 2 .               
Z boku budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 

Pomieszczenia Poradni Ogólnej w  Kaleji są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z boku budynku  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej we Wręczycy ul. Śląska 27 a, 42-130 Wręczyca Wielka

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy  Śląska 27 a.                     
Z przodu budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Medycyny Rodzinnej we Wręczycy są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w   podnośnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej we Wręczycy ul. Śląska 27, 42-130 Wręczyca Wielka

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Śląska 27.                   
Z boku oraz z tyłu budynku  poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Medycyny Rodzinnej we Wręczycy są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w   podnośnik dla osób ze szczególnymi potrzebami,, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Rębielicach Królewskich, ul. Główna 24 42-110 Popów/ Rębielice Królewskie

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Główna 24. Przed budynkiem   poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradnia Medycyny Rodzinnej w Rębielicach Królewskich są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 
W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Popowie ul. PCK 4, 42-110 Popów

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy PCK 4   
 
Pomieszczenia Poradnia Medycyny Rodzinnej w Popowie są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 
W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Pankach ul. 1 Maja 12, 42-140 Panki

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy 1 Maja 12. 
Przed budynkiem   poradni znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Poradni Medycyny Rodzinnej w Pankach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

Przed budynkiem  na parkingu dla pacjentów wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Miedźnie ul. Słoneczna 3, 42-120 Miedźno

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy  Słoneczna 3 .

Pomieszczenia Poradnia Medycyny Rodzinnej w Miedźnie  są umiejscowione na parterze budynku, który jest wyposażony w  podnośnik dla osób ze szczególnymi potrzebami, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. 

W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gabinet Fizjoterapii w Starokrzepicach ul. Oleska 207, 42-161 Starokrzepice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku fizjoterapii usytuowane jest przy ulicy  Oleska 207. Przed budynkiem fizjoterapii znajduje się parking samochodowy.
 
Pomieszczenia Gabinetu Fizjoterapii w Starokrzepicach  są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń fizjoterapii. 

W budynku fizjoterapii znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gabinet Fizjoterapii w Krzepicach ul. Szkolna 1, 42-160 Krzepice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku fizjoterapii usytuowane jest przy ulicy Szkolna 1  . Przed budynkiem fizjoterapii znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Gabinetu Fizjoterapii w Krzepicach  są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd , dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń fizjoterapii. 

W budynku fizjoterapii znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gabinet Fizjoterapii w Górkach, 42-141 Górki/Stany

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku fizjoterapii usytuowane jest przy ulicy Górki 32 . Przed budynkiem fizjoterapii znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Gabinetu Fizjoterapii w Górkach są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd , dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń fizjoterapii. 

W budynku fizjoterapii znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Gabinet Fizjoterapii w Golcach ul. Golce 72, 42-134 Golce

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku fizjoterapii usytuowane jest przy ulicy  Golce 72 .    
Przed budynkiem fizjoterapii znajduje się parking samochodowy, 
 
Pomieszczenia Gabinetu Fizjoterapii w Golcach   są umiejscowione na parterze budynku który jest wyposażony w  podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń fizjoterapii. 

W budynku fizjoterapii znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia Ogólna nr 2 Kłobuck ul. Rómmla 4a, 42 – 100 Kłobuck

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do budynku poradni usytuowane jest przy ulicy Paderewskiego, tam też znajduje się dodatkowe wejście poprzez podnośnik dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem poradni znajduje się parking samochodowy, dodatkowo wokół budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. 
 
Pomieszczenia Poradni Ogólnej nr 2 Kłobuck są umiejscowione na Ip. budynku który jest wyposażony w podnośnik oraz podjazd, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do wszystkich pomieszczeń poradni. Na schodach zamontowane  są poręcze z oznaczeniami dla osób niedowidzących.

Przed budynkiem na parkingu dla pacjentów wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.
 
W budynku poradni znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Szpital Rejonowy Krzepice ul. Szkolna 1, 42 – 160 Krzepice

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do Szpitala Rejonowego w Krzepicach usytuowane jest przy ulicy Szkolnej. Dodatkowe wejścia (Ambulatorium, RTG oraz Laboratorium) znajduje się na szczycie budynku przy ul. Solnej. Przed budynkiem Szpitala znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy. Dodatkowe wejście do budynku od podwórka szpitala jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i dostępne z poziomu ogólnodostępnego parkingu.
 
Budynek Szpitala Rejonowego w Krzepicach wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na schodach zamontowane  są poręcze. Aby skorzystać z windy należy dostać się wejściem głównym lub dodatkowym do budynku szpitala.

Przed budynkiem przy Szpitala od strony ul. Solnej wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.
 
W budynku Szpitala Rejonowego w Krzepicach znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

Szpital Rejonowy Kłobuck ul. Al.11 Listopada 5E 42-100 Kłobuck.

Opis dostępności wejścia do budynku.
Wejście główne do Szpitala Rejonowego w Kłobucku usytuowane jest przy ogólnodostępnym parkingu przy ulicy Wyszyńskiego. Dodatkowe wejścia (Ambulatorium, Izba Przyjęć) znajdują przy drodze wewnętrznej, wejście do Pracowni Tomografii oraz Laboratorium znajduje się na szczycie budynku (wewnętrzny plac). Przed budynkiem Szpitala znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy. Dodatkowe wejście do budynku od strony ulicy Wyszyńskiego jest dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami i dostępne z poziomu ogólnodostępnego parkingu.
 
Budynek Szpitala Rejonowego w Kłobucku wyposażony jest w windę oraz szerokie korytarze, dzięki czemu osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewniony dostęp do większości pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Na schodach zamontowane  są poręcze. Aby skorzystać z windy należy dostać się wejściem głównym lub dodatkowym do budynku szpitala.

Przed budynkiem przy Szpitala od strony ul. Wyszyńskiego wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakami.
 
W budynku Szpitala Rejonowego w Kłobucku znajdują się toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego. 

Przewiń do góry