06/2023 Zakończenie 15.02.2023 Zamieszczenie 01.02.2023; Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy anestezjologów dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

data ogłoszenia: 01.02.2023 r.

ODT06_2023_O_SWKO.odt (33,02KB)
ODT06_2023_O_Załącznik nr 1 - umowa.odt (38,06KB)
ODT06_2023_O_Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.odt (24,07KB)
ODT06_2023_O_Załącznik nr 3 - oświadczenie.odt (17,17KB)


PDFWyniki.pdf (300,87KB)

 


Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

działając na podstawie art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.) ogłasza:

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy anestezjologów dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych  objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od 01.03.2023 r. do 29.12.2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa,  tel. 34 317 22 06 wew. 142 lub 146, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl


Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 13.02.2023 r. do godz. 09.00 w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

„KONKURS OFERT – ANESTEZJOLOGIA  2023”

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023 r. o godz. 09.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (Dział Lecznictwa).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 2 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków  publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.)


Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku
Joanna Maruszczyk

Data publikacji:
01.02.2023
Przewiń do góry