20/2023 Zamieszczenie 20.04.2023 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na najem

                                                                                                       Kłobuck, dnia  20.04.2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na najem:

 1. Pomieszczenie nr 8 o powierzchni 18,36 m², z przeznaczeniem na garaż lub jako pomieszczenie gospodarcze/magazynowe, na terenie Pogotowia Ratunkowego                        w Kłobucku – ZOZ Kłobuck, przy  ul. Staszica 28.
 2. Cena wywoławcza za  czynsz za 18,36 m²   -  75,00 zł netto
 3. Okres najmu  pomieszczenia   - umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony                 pomiędzy Zespołem a oferentem, nie dłuższy niż  8 miesięcy (od 01.05.2023r.                         do 31.12.2023r.).
 4. Oględzin pomieszczenia można dokonać w terminie uzgodnionym z osobą reprezentującą Zespół pod numerem tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje można uzyskać                        w siedzibie Zespołu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój  nr 5 lub  tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Złożenie na sekretariacie do dnia 27.04.2023r. do godz. 9:00, podpisanej oferty zawierającej:
  1. wskazanie przez oferenta pomieszczenia najmu;
  2. oferowanej ceny netto za 18,36 m² powierzchni przeznaczonej do najmu;
  3. proponowany okresu zawarcia umowy najmu.

2.  Do oferty należy dołączyć :

 1. dane oferenta – dokładne dane osobowe, PESEL, wraz z adresem oraz  adresem e-mail oferenta;
 2. podmiot gospodarczy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS oferenta;
 3. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy najmu (projekt umowy               do wglądu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ZOZ Kłobuck, w dniach                od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia i je akceptuje;
 5. oświadczenie oferenta, że oferent nie będzie w najmowanym pomieszczeniu  prowadził działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w ZOZ Kłobuck;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wynajmującego;
 4. niezgodnej ze złożoną ofertą.

 

 1. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie zawierającej oznaczenie „Przetarg na najem pomieszczenia nr 8 na terenie Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku”, powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucki, 42-100 Kłobuck,                      ul. 11 Listopada 5C. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres oraz numer telefonu kontaktowego oferenta.

 

 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 27.04.2023r., o godz. 9:30 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.
 2. Ocena ofert:
 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia zostanie odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za 18,36 m²  powierzchni pomieszczenia przeznaczonego do najmu.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką  za 18,36 m² na dane pomieszczenie, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.
 6. Ogłaszający przetarg może żądać w formie elektronicznej lub pisemnej od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez Komisję terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 
 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

 

                                                                                      

Data publikacji:
20.04.2023
Przewiń do góry