39/2023 Zakończenie 13.09.2023 Zamieszczenie 06.09.2023 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę

                                                                                                           Kłobuck, dnia 06.09.2023r.

 

O G Ł O S Z E N I E

DOCX39_2023_O_Wyniki.docx (13,16KB)
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę:

 1. Powierzchnia na ogrodzeniach  max. 5 m² w celu umiejscowienia baneru reklamowego na  terenie komórek organizacyjnych Zespołu:

- Szpital Rejonowy  w Kłobucku ul. 11 Listopada 5E;

- Szpital Rejonowy w Krzepicach ul. Szkolna 1;

- Przychodnia w Krzepicach ul. Częstochowska 1;

- Ośrodek zdrowia w Pankach ul. 1 Maja 12;

- Ośrodek zdrowia we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 27;

- Ośrodek zdrowia w Kalei ul. Strażacka 2;

- Ośrodek zdrowia w Ługach Radłach ul. Kościelna 3;

- Ośrodek zdrowia w Truskolasach ul. Opolska 8;

- Ośrodek zdrowia w Wąsoszu Górnym ul. Witosa 8;

- Ośrodek zdrowia w Stanisławowie, Stanisławów 63;

- Ośrodek zdrowia w Popowie ul. PCK 4;

- Ośrodek zdrowia w Ostrowach ul. Brzeźnicka 4;

- Ośrodek zdrowia w Złochowicach ul. Topolowa 1;

- Ośrodek zdrowia w Lipiu ul. Częstochowska 27;

- Ośrodek zdrowia w Miedźnie ul. Słoneczna 3;

- Ośrodek zdrowia w Zajączkach Drugich ul. Nowa Wieś 25;

- Ośrodek zdrowia w Parzymiechach ul. Krzepicka 20.

 1. Cena wywoławcza za  1 m²  powierzchni -  10,00 zł netto
 2. Okres  dzierżawy  -  umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony pomiędzy Zespołem                a oferentem, nie dłuższy niż do 6 lat.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Złożenie na sekretariacie do dnia 13.09.2023r. do godz. 9:00, podpisanej oferty zawierającej:
  1. wskazanie lokalizacji oraz powierzchni w m²;
  2. oferowanej ceny netto za 1 m² powierzchni przeznaczonej do dzierżawy;
  3. proponowany okresu zawarcia umowy dzierżawy.

2.  Do oferty należy dołączyć :

 1. dane oferenta wraz z adresem oraz  adresem e-mail oferenta;
 2. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym ogrodzenia i go akceptuje;
 3. osoba fizyczna – dokładne dane osobowe, PESEL oraz nr dowodu osobistego                   i nr NIP;
 4. podmiot gospodarczy - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS oferenta;
 5. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy dzierżawy (projekt umowy               do wglądu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ZOZ Kłobuck, w dniach                od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
 6. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego.
 1. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie zawierającej oznaczenie „Przetarg na dzierżawę powierzchni ogrodzenia przy ……………………………”, powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, 42-100 Kłobuck,                         ul. 11 Listopada 5C. Ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres oraz numer telefonu kontaktowego oferenta.
 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

 1. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 13.09.2023r., o godz. 9:30 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

 1. Ocena ofert:
 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia zostanie odrzucona.
 4. Ogłaszający przetarg może żądać w formie elektronicznej lub pisemnej od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez Komisję terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

Z upoważnienia   DYREKTORA

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. MEDYCZNYCH

 

lek.  Katarzyna Gieracz-Majchrowska

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                          

Data publikacji:
06.09.2023
Przewiń do góry