ZDROWA ADMINISTRACJA DZIĘKI ERGONOMII.

jmgflkaohikbncpn.png

 

 

TYTUŁ PROJEKTU: Zdrowa administracja dzięki ergonomii.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2023-05-08 - 2023-11-30

CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest wdrożenie w ZOZ w Kłobucku  programu eliminującego zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

Poprzez modernizację i doposażenie stanowisk pracy zminimalizowane zostaną zdrowotne czynniki ryzyka, które mogą powodować u pracowników dolegliwości w postaci m.in.: osłabienia wzroku, chorób układu ruchu, zwyrodnień kręgosłupa, bólów szyi, barków, mięśni, stres, choroby układu nerwowego i pokarmowego, nerwice, choroby układu krwionośnego.

Pracownicy zostaną przeszkoleni z radzenia sobie z trudnym klientem i ze stresem, aby ograniczyć jego negatywny wpływ na organizm oraz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Programem objęci będą wszyscy pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do programu (O:32, K:25, M:7). 


Program będzie realizowany przez 6 miesięcy w siedzibie Wnioskodawcy w Kłobucku.


Projekt zarówno w fazie realizacji, jak i po jej zakończeniu będzie miał poz. wpływ na ochronę środowiska poprzez:


1. Zmniej. całkowitej ilości papieru - m.in. dwustronny wydruk dokumentów związanych z reali. projektu,
2. Wykorzystanie urządzeń energooszczędnych podsiad. wymagane certyfikaty - sprzętu peryferyjnego i biurowego,
3. Komun. i korespondencja w proj. będzie prowadzona w sposób elektroniczny,
4. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu i przyjprzyjaznych środowisku,
5. Zmniejszenie wytwarzanych w wyniku realiz. proj. odpadów oraz ich segregacja,
6. Promowanie wsparcia i troski o środow.natur.wśród UP i pers.projekt

 

Efekty realizacji projektu będą dostępne bez różnicowania, wykluczania lub ograniczania ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd).

 

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Zdrowa administracja dzięki ergonomii.

NUMER I NAZWA PRIORYTETU: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA:8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej                                                     

NUMER I NAZWA PODDDZIAŁANIA: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny


BUDŻET CAŁKOWITY PROJEKTU: 286 637,50 zł
KWOTA WSPARCIA: 243 641,87 zł

plakat.jpeg

 

Data publikacji:
26.10.2023
Przewiń do góry