53/2023 Zakończone 23.11.2023 Zamieszczenie 02.11.2023 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego

                                                                                                                                                                 data ogłoszenia: 02.11.2023 r.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

ZIP53_2023_O_Załączniki.zip (93,93KB)
PDF53_2023_Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu.pdf (295,51KB)
PDF53_2023_O_Wyniki.pdf (512,50KB)
 

działając na podstawie art. 26 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratowników medycznych
w zespołach ratownictwa medycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2024 r. (od godz. 7.00)  do 01.01.2025 r. (do godz. 7.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia,
ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa,  tel. 34 317 22 06 wew. 146, 142 od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
14.11.2023r. do godz. 11.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT – RATOWNICY MEDYCZNI 2024”

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2023r. godz. 11.15 w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5 C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia   terminu  składania ofert i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania
w  przypadkach  określonych w  art. 150 ust.  1  ustawy  z  dnia  27   sierpnia  2004 r.
o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej finansowanych   ze  środków   publicznych  (tj.  Dz.U. z 2023 r. poz. 605 z późn. zm.)

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej                                                                                                                          w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

Data publikacji:
02.11.2023
Przewiń do góry