54/2023 Zakończenie 20.11.2023, Zamieszczenie 02.11.2023 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

data ogłoszenia: 02.11.2023 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

ZIP54_2023_O_Załączniki.ZIP (124,40KB)
PDF54_2023_O_Zawiadomienie o zakończeniu i wynikach naboru.pdf (345,61KB)

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w ramach ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od 01.01.2024 r. (od godz. 08.00) do 01.01.2025 r. (do godz. 08.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia –
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel.
34 317 22 06
wew. 142 lub 146, od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej:
www.zozklobuck.com.pl

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia
16.11.2023 r. do godz. 09.00 w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – AMBULATORIUM 2024”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023 r. o godz. 09.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania

w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2023 r.

poz. 605 z późn. zm.)

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

Data publikacji:
02.11.2023
Przewiń do góry