55/2023 Zakończono 23.11.2023 Zamieszczono 03.11.2023 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

                                                          

          data ogłoszenia 03.11.2023 r.

 

                Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

ZIP55_O_Załączniki.zip (88,00KB)
PDF55_2023_O_Wyniki.pdf (351,87KB)
 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarta zostanie na okres od  02.01.2024 r. do 30.06.2025 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. 34 317 22 06 w. 142 lub 146, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 17.11.2023 r. do godz. 11.00 w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

KONKURS OFERT – LEKARZ POZ 2024 - ZADANIE NR ……… ”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 r. godz. 11.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania ofert
i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania 
w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (tj. Dz.U.
z 2023r. poz. 605 z późn. zm.)

 

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
                                                                                                                         w Kłobucku

                                                                                                                   Joanna Maruszczyk

 

Data publikacji:
03.11.2023
Przewiń do góry