56/2023 Zakończenie 15.11.2023 Zamieszczono 03.11.2023 Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w zespołach transportu sanitarnego i izbie przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                                                                                                                                                               data ogłoszenia  03.11.2023 r.

 

 

             Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

ZIP56_O_Załączniki.zip (94,76KB)
PDF56_2023_O_Wyniki.pdf (294,99KB)
 

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2022 r.,  poz. 633 z późn. zm.), ogłasza konkurs ofert o:

 

udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
w zespołach transportu sanitarnego i izbie przyjęć
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2024 r. (od godz. 7.00)  do 01.01.2025 (do godz. 7.00)

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia,
ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa,  tel. 034 317 22 06 wew. 142, 146
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w sekretariacie ZOZ Kłobuck - ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 13.11.2023 r. do  godz. 12.00 w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na ZOZ Kłobuck, oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT –TRANSPORT i  IZBA PRZYJĘĆ 2024 – zadanie nr…..”,

z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu Oferenta,

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2023 r. godz. 12.15. w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5 C (Dział Lecznictwa).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania  ofert

i do odwołania postępowania bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania

w  przypadkach  określonych  w  art.  150  ust. 1  ustawy o świadczeniach opieki  zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 605

z późn. zm.)

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
                                                                                                                         w Kłobucku

                                                                                                                   Joanna Maruszczyk

 

Data publikacji:
03.11.2023
Przewiń do góry