Statut - tekst ujednolicony

Załączniki:
PDFZałacznik Nr 1 do Statutu - logo.pdf (71,32KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do statu Zespołu.docx (35,27KB)

 

 

Uchwała 189/XXVI/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z 30.06.2017r.

Zmiany: Uchwała 220/XXIX/2017 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29.11.2017r.
    Uchwała 233/XXXI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 24.01.2018r. 
    Uchwała 260/XXXVI/2018 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28.06.2018r.
    Uchwała 32/V/2019 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 12.04.2019r.
    Uchwała 96/XII/2020 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28.05.2020r. 
    Uchwała 198/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29.12.2021r.
    Uchwała 214/XXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28.02.2022r.
    Uchwała 235/XXVIII/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 30.06.2022r. 


§ 1

    1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.
    2. Zespół może posługiwać się skróconą nazwą „ZOZ Kłobuck”.
    3. Zespół posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa Załącznik Nr 1 do Statutu.  
    4. Zespół działa na podstawie:
        1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych 
do tej ustawy, 
        2) innych aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
        3) niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Zespołu. 

§ 2

    1. Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Kłobucki.
    2. Siedziba Zespołu mieści się w  Kłobucku -  ul. 11 Listopada 5C.
    3. Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Kłobucki. 
    4. Zespół może prowadzić działalność poza obszarem Powiatu Kłobuckiego na podstawie odrębnych umów. 

§ 3

    1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
    2. Do zadań Zespołu w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, należy:
        1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:
    a) chorób wewnętrznych,
    b) pediatrii,
    c) geriatrii,
    d) gastroenterologii;
        2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących:
    a) podstawową opiekę zdrowotną,
    b) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
    c) rehabilitację leczniczą,
    d) opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, 
    e) badania diagnostyczne,
    f)   ratownictwo medyczne;
3) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego.
3. Świadczenia zdrowotne, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, udzielane są we wskazanych 
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu, jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu:
1) Szpitala Powiatowego w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
2) Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - w którym udziela się świadczeń 
w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
4. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego 
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.
5. Zespół może prowadzić działalność inną niż lecznicza polegającą na:
        1) przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
(PKD 56.21.Z);
        2) wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości lub ich części (PKD 68.20.Z);
        3) wynajmowaniu aparatury i sprzętu medycznego (PKD 77.39.Z);
        4) prowadzeniu parkingu (PKD 52.21.Z);
        5) prowadzeniu szkoleń w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
        6) wykonywaniu kopii, przygotowywaniu dokumentów oraz pozostałych specjalistycznych usług wspomagających prowadzenie biura (PKD 82.19.Z.);
        7) świadczeniu usług transportu sanitarnego (PKD 86.90.E);
        8) świadczeniu usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez (PKD 86.90.B).

§ 4

Organami Zespołu są Dyrektor i Rada Społeczna.

§5

            1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi Dyrektor.
            2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
            3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie.
            4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Zespołu poprzez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.
            5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu. 

§ 6

        1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
            1) Przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego upoważniona;
            2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
            3) powołani przez Radę Powiatu w Kłobucku członkowie w liczbie 9 osób.
        2. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, licząc od dnia jej powołania przez podmiot tworzący. 
        3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
    1) jego pisemnej rezygnacji;
    2) jego zgonu;
    3) zatrudnienia w Zespole;
    4) 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady Społecznej.
4. Odwołanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, oraz powołanie nowego członka Rady Społecznej następuje w trybie właściwym dla powołania Rady Społecznej.

§ 7

        1. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje: 
    1) działalność podstawową – jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych, 
o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu,
    2) działalność niemedyczną i pomocniczą – komórki administracyjne.
        2. Organizację, zadania i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, ustalany przez jego Dyrektora. 

§ 8

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej przewidzianych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 9

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu Kłobuckiego.
 

 

 

 

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry