Statut - tekst ujednolicony

Załączniki:
PDFZałacznik Nr 1 do Statutu - logo.pdf (71,32KB)
DOCXZałącznik Nr 2 do statu Zespołu.docx (35,62KB)

 

 

§ 1

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobuckuzwany dalej „Zespołem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.
 2. Zespół może posługiwać się skróconą nazwą „ZOZ Kłobuck”.
 3. Zespół posiada znak graficzny (logo), którego wzór określa Załącznik Nr 1 do Statutu.
 4. Zespół działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych
   do tej ustawy,
  2. innych aktów normatywnych dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3. niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Zespołu.

 

§ 2

 1. Podmiotem tworzącym Zespół jest Powiat Kłobucki.
 2. Siedziba Zespołu mieści się w  Kłobucku -  ul. 11 Listopada 5C.
 3. Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Kłobucki.
 4. Zespół może prowadzić działalność poza obszarem Powiatu Kłobuckiego na podstawie odrębnych umów.

 

§ 3

 1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
 2. Do zadań Zespołu w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, należy:
  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzajustacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:
 1. chorób wewnętrznych,
 2. pediatrii,
 3. geriatrii,
 4. gastroenterologii;
  1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, obejmujących:
 1. podstawową opiekę zdrowotną,
 2. ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 3. rehabilitację leczniczą,
 4. opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień,
 5. badania diagnostyczne,
 6. ratownictwo medyczne;

3) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresietransportu sanitarnego.

3. Świadczenia zdrowotne, określone w ust. 2 niniejszego paragrafu, udzielane sąwe wskazanych
w Załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu, jednostkach i komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych Zespołu:

1) Szpitala Powiatowego w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,

2) Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku - w którym udziela się świadczeń
w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

4. Zespół może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

5. Zespół może prowadzić działalność inną niż lecznicza polegającą na:

 1. przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  (PKD 56.21.Z);
 2. wynajmowaniu, wydzierżawianiu nieruchomości lub ich części (PKD 68.20.Z);
 3. wynajmowaniu aparatury i sprzętu medycznego (PKD 77.39.Z);
 4. prowadzeniu parkingu (PKD 52.21.Z);
 5. prowadzeniu szkoleń w formach pozaszkolnych (PKD 85.59.B);
 6. wykonywaniu kopii, przygotowywaniu dokumentów oraz pozostałych specjalistycznych usług wspomagających prowadzenie biura (PKD 82.19.Z.);
 7. świadczeniu usług transportu sanitarnego (PKD 86.90.E);
 8. świadczeniu usług w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez (PKD 86.90.B).

 

§ 4

Organami Zespołu są Dyrektor i Rada Społeczna.

 

§5

 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem ponosi Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie.
 4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Zespołu poprzez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.
 5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.

 

§ 6

 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. Przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego upoważniona;
  2. przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
  3. powołani przez Radę Powiatu w Kłobucku członkowie w liczbie 9 osób.
 2. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, licząc od dnia jej powołania przez podmiot tworzący.
 3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 1. jego pisemnej rezygnacji;
 2. jego zgonu;
 3. zatrudnienia w Zespole;
 4. 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady Społecznej.

4. Odwołanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, oraz powołanie nowego członka Rady Społecznej następuje w trybie właściwym dla powołania Rady Społecznej.

 

§ 7

 1. Struktura organizacyjna Zespołu obejmuje:
 1. działalność podstawową– jednostki i komórki organizacyjne zakładów leczniczych,
  o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu,
 2. działalność niemedyczną i pomocniczą–komórki administracyjne.
  1. Organizację, zadania i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny Zespołu, ustalany przez jego Dyrektora.

 

§ 8

Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej przewidzianych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 9

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry