Ogłoszenie konkursu

                                                                                                                         

 

Regulamin konkursu

Regulamin organizacyjny ZOZ

Zarząd Powiatu w Kłobucku
ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

przy ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C, 42-100 Kłobuck

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
  1. posiada wykształcenie wyższe;
  2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
  3. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
 2. Wymagane dokumenty od kandydatów:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  3. opisany przebieg pracy zawodowej (CV);
  4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
  5. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. zaświadczenie o niekaralności (oryginał) z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  7. oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta
   z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
  8. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym pełnić funkcje kierownicze;
  9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
   w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko;
  10. koncepcję funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zawierającą zapewnienie dostępności i jakości usług medycznych.
 1. Kopie dokumentów powinny być notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 2. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym
i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do 15 listopada 2016 roku
do godziny 15.00
, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. Koperty z dokumentami należy przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
 42-100 Kłobuck

lub złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pokój 25, w godz. 7:30 – 15:30
(pn – pt) oraz 8:00 – 16:00 (wt) – adres jak wyżej.

 1. Udostępnienie materiałów informacyjnych

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie: www.powiatklobucki.pl oraz
www.zozklobuck.com.pl Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobuku, przy ul. 11 Listopada 5C, w godzinach od 7:30 do 15:00, w pokoju 13.

Wybrani kandydaci zostaną pisemnie i telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu.

O terminie wpływu w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Kłobucku po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 listopada 2016 roku.

Z wybranym kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zostanie zawarta umowa o pracę.

 

Data publikacji:
13.10.2016
Przewiń do góry