Regulamin konkursu

 

Ogłoszenie konkursu

Regulamin organizacyjny ZOZ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU

 

§ 1.

 1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przeprowadza Komisja w składzie:
 1. Sylwia Tronina           – przedstawiciel Powiatu – Przewodnicząca;
 2. Katarzyna Kurowska – przedstawiciel Powiatu;
 3. Barbara Kosińska-Bus            – przedstawiciel Powiatu;
 4. Zbigniew Jabłonka      – przedstawiciel Powiatu;
 5. Roman Kudelski         – przedstawiciel Powiatu;
 6. Józef Batóg                 – przedstawiciel Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
                                     w Kłobucku.
  1. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem rozstrzygnięcia dotyczącego wybrania przez komisję konkursową kandydata, które jest dokonywane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 

§ 2.

 1. Komisja konkursowa na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami kandydatów, zapoznaje się
  z dokumentami złożonymi przez kandydatów i po stwierdzeniu ich kompletności uznaje, czy
  w postępowaniu konkursowym uczestniczy wymagana liczba kandydatów (co najmniej dwóch).
 2. Komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z kandydatami, polegające
  w pierwszej kolejności na zadawaniu jednakowych pytań niezbędnych do ustalenia przydatności na stanowisko objęte konkursem, a następnie pytań dodatkowych zadawanych przez członków komisji konkursowej.
 3. Po rozmowie z kandydatami komisja konkursowa może odbyć dyskusję we własnym gronie.
 4. W posiedzeniach komisji konkursowej poza protokolantem nie mogą uczestniczyć osoby trzecie.

 

§ 3.

 1. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji konkursowej przysługuje jeden głos.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata jest dokonywane na jednakowych kartach do głosowania, ostemplowanych pieczęcią podmiotu leczniczego, zawierających nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 3. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska wybranego kandydata i skreślenie nazwisk pozostałych kandydatów.
 4. Głos jest nieważny w przypadku:
  1. pozostawienia nieskreślonego nazwiska więcej niż jednego kandydata;
  2. braku skreśleń.
 5. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
 6. Karta, na której wszystkie nazwiska zostały skreślone, jest ważna i jest traktowana, jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do konkursu.
 7. W przypadku równej ilości głosów głosowanie należy powtórzyć.

 

§ 4.

W przypadku odrzucenia przez komisję konkursową wszystkich kandydatur zgłoszonych do konkursu albo w przypadku niewyłonienia kandydata, komisja uznaje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wybrano kandydata.

Data publikacji:
13.10.2016
Przewiń do góry