11/2017 Zakończony 17.11.2017; Ogłoszony 06.11.2017 Dostawa nabiału do Szpitala Rejonowego w Kłobucku

Kłobuck, dnia  06.11.2017 r.

06.11.2017
ZIP11_2017_ZO_Załączniki.zip (37,38KB)

17.11.2017
DOC11_2017_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (33,00KB)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy AG.38/14/17

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa nabiału do Szpitala Rejonowego w Kłobucku 

ul. 11 Listopada 5 E

Ilość i rodzaj: zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania.Kody CPV: 15511000-3, 15500000-3

      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 – 31.12.2018 r.
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – www.zozklobuck.com.pl
 3. Miejsce lub sposób uzyskania informacji: wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na  adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 c

faks: 034 317-23-01 ; lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: spec. ds. zamówień publicznych mgr Katarzyna Bigosińska , tel. 034 317-22-06 wew. 127.

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zapytania
  2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym , wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( złożony  w formie kserokopii poświadczony „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną)   lub wydruku komputerowego w zależności od składanego zaświadczenia ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub Krajowego Rejestru Sądowego

       3).Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób

       składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych

       4). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 3

5) Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń – załącznik nr 4 do Zapytania

 1. Wzór umowy lub  stanowi załącznik nr 2.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr sprawy AG.38/14/17 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę nabiału”
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.11.2017 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r., o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, Dział Administracyjno-Gospodarczy, pokój nr 4
 5. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 6.  Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
 8. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załącznik nr  1 – formularz ofertowy

Załącznik nr  2 – projekt umowy

      Załącznik nr  3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr  4 –  Oświadczenie dot. jakości, transportu i zanieczyszczeń

                                                                                                                 

 

 D Y RE K T O R

ZOZ w Kłobuck

Joanna Maruszczyk

………………………………

Kierownik Zamawiającego

 

Data publikacji:
06.11.2017
Przewiń do góry