06/2018 Zakończony 18.04.2018; Ogłoszony 04.04.2018 - Odbiór odpadów i nieczystości z jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Kłobuck, dnia  04.04.2018 r.

18.04.2018
DOC06_2018_ZO_Zestawienie porównania i oceny ofert.doc (43,00KB)


10.04.2018
DOC06_2018_ZO_Modyfikacja - Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy wykonawcy.doc (47,00KB)

04.04.2018
ZIP06_2018_ZO_Załączniki.zip (73,42KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy ZP.38-08/18

 

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: Odbiór odpadów i nieczystości z jednostek i  komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:

Odbiór odpadów i nieczystości z jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  Kłobucku, zgodnie z załącznikami  nr 1 i nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Pojemniki zostaną dostarczone nieodpłatnie, a ich użytkowanie przez cały okres trwania umowy nie może rodzić żadnych dodatkowych kosztów.

Opróżnianie pojemników i wywóz odpadów będzie następował w dni powszednie.

Wykonawca każdorazowo uporządkuje miejsce wokół pojemnika po jego opróżnieniu.

Wykonawca dostarczy niezbędną ilość pojemników ( dot. zadania nr 1 - zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w załączniku nr 1 ).

Wykonawca dbać będzie o stan sanitarny, techniczny i estetyczny pojemnika. Wykonawca w zależności od stanu sanitarnego pojemników będzie przeprowadzał zabiegi mycia i dezynfekcji pojemników we własnym zakresie.

Wszelkie prace przy wywozie odpadów będą prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia posesji, chodnika lub jezdni.

      Wykonawca zapewnia transport odpadów do miejsca składowania i unieszkodliwiania,

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przejęcia.

1.2  Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy wywozu niesegregowanych nieczystości stałych  z jednostek organizacyjnych ZOZ Kłobuck,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

                                                                                            

1.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy wywozu nieczystości płynnych  z jednostek organizacyjnych ZOZ Kłobuck, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

 

UWAGA  - W ramach zadania nr 2 -Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie lokalizacje. Każda lokalizacja stanowi odrębny przedmiot Zamówienia  i zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w ramach poszczególnych lokalizacji . W przypadku nieskładania oferty na poszczególną lokalizację –proszę  o skreślenie pozycji wersu w tabeli  .

 

Odbiór odpadów odbywać będzie się dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 . W terminie do  5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram  wywozu odpadów z poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych ZOZ Kłobuck.

 

 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

90511000-2  Usługi wywozu odpadów

90513200-8 Usługi w zakresie wywozu stałych odpadów miejskich

90410000-4 Usługi usuwania ścieków

90500000-2 Usługi związane z odpadami

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 09.05.2018 r. do 08.05.2019r.  
 2. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C lub na stronie internetowej – http://bip.zozklobuck.com.pl/221/180/zapytania-ofertowe.html
 3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na: adres: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5 C,faks: 034 317-23-01  lub adres e-mail:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Katarzyna Bigosińska, tel. 034 317-22-06 wew. 127.

 1. Kryteria wyboru ofert: Cena – 100%
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Formularze asortymentowo-cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę

3) Projekt(y) umowy – zaakceptowany przez wykonawcę

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

       5) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów  

       zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21) dotyczy

       zadania Nr 1  

 1. Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie         

       Powiatu Kłobuckiego, zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13

       września 1996 r. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) - dotyczy zadania Nr 1

       7) Zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego, zgodnie  z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  dnia 13 września 1996r ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  dotyczy zadania Nr 2.

       8) Umowa na zrzut nieczystości ciekłych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków - dotyczy  

       zadania Nr 2.

9) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

10) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

 

 1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego , jednak nie później niż na 3 dni  przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy uzupełnienia dokumentów  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „   Zapytanie ofertowe nr sprawy

ZP.38-08/17 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odbioru odpadów i nieczystości z jednostek i  komórek organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku .

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2018 r. , do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sekretariat, piętro I.
 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2018 r., o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego – Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, sala narad, niski  parter.
 3. Załączniki składające się na integralną część Zapytania:

Załączniki nr 1 - Formularz  asortymentowo  - cenowe dla zadań od nr 1

Załączniki nr 2 - Formularz  asortymentowo  - cenowe dla zadań od nr 2
Załączniki nr 3- Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  Projekt umowy dla  zadań  nr 1 

Załącznik nr 6 -  Projekt umowy dla  zadań  nr 2

 

                                                                                                          D Y R E  K T O R

                                                                                                          ZOZ w Kłobucku

      

      Joanna Maruszczyk

 

       ………………………………..

 Kierownik Zamawiającego

 

 

Data publikacji:
04.04.2018
Przewiń do góry