01/2019 Ogłoszenie z 2019.01.07 - Przetarg nieograniczony, ofertowy na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na garaż lub jako pomieszczenie gospodarcze/magazynowe, na terenie Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku, przy ul. Staszica 28

                                                                                                       Kłobuck, dnia  07.01.2019r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na najem:

 

I. Pomieszczenie z przeznaczeniem na garaż lub jako pomieszczenie gospodarcze/magazynowe, na terenie Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku,                           przy  ul. Staszica 28.

 1. Pomieszczenie nr 2 – o powierzchni 18,36 m²
 2. Pomieszczenie nr 8 – o powierzchni 18,36 m²

 

II. Cena wywoławcza za  czynsz za 18,36 m²  -  75,00 zł netto za całą powierzchnię pomieszczenia przeznaczonego do najmu.

 

III. Okres najmu  pomieszczenia   - umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony                 pomiędzy Zespołem a oferentem, nie dłuższy niż do 5 lat.

 

IV. Oględzin pomieszczeń można dokonać w terminie uzgodnionym z osobą reprezentującą Zespół pod numerem tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje oraz wgląd do projektu umowy można uzyskać w siedzibie Zespołu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój  nr 5 lub  tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.

 

V.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie na sekretariacie do dnia  16.01.2019r. do godz. 9:00 oferty z podaniem ceny netto za 18,36 m² tj. całej powierzchni przeznaczonej do najmu. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na najem pomieszczenia nr …. o powierzchni 18,36 m² na terenie pogotowia ratunkowego                     w Kłobucku – ZOZ  Kłobuck.” Ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres                do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5C.
 2. Oferent nie będzie mógł poddzierżawić pomieszczenia, podnająć lub oddać                           do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.
 3. Złożenie oświadczenia, że oferent nie będzie w najmowanym lokalu prowadził działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w budynku ośrodka zdrowia;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wynajmującego;
 4. niezgodnej z przedstawiona ofertą;
 5. konkurencyjnej dla ZOZ Kłobuck na terenie Powiatu Kłobuckiego.
 1. Do oferty należy dołączyć :
 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia                       i go akceptuje;
 2. osoba fizyczna – dokładne dane osobowe, PESEL oraz nr dowodu osobistego             i nr NIP;
 3. podmiot gospodarczy – dane firmy, numer NIP/REGON;
 4. propozycję okresu zawarcia umowy najmu ( nie dłuższy niż do 5 lat);
 5. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy najmu według załączonego                do ogłoszenia wzoru;
 6. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego;
 7. oświadczenie, o którym mowa w Dziale V pkt. 3 ppkt.1-4.

 

VI. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

VII. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 16.01.2019r., o godz. 9:30 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

 VIII. Ocena ofert:

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia, nie uzupełniona w trybie Działu IX może zostać odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za  18,36 m² tj. całej powierzchni danego pomieszczenia przeznaczonego do najmu.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką na dane pomieszczenie, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.

 

IX. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez ZOZ terminie (dotyczy Działu  V pkt. 4), pod rygorem odrzucenia oferty.

 

X. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 
 

Z upoważnienia   DYREKTORA

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ZASTĘPCA DYREKTORA

DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

 

Gabriela Łacna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji:
07.01.2019
Przewiń do góry