03/2019 Zakończone 13.02.2019; Ogłoszenie z 05.02.2019 - Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

                                                                    data ogłoszenia 05.02.2019 r.

13.05.2019
PDF03_2019_Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu.pdf (178,25KB)

05.02.2019
ZIP03_2019_O_Załączniki.zip (52,56KB)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C

 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza:

 

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane
przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej

 

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarta będzie na okres od  01.03.2019 r. do  31.12.2019 r.

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego zamówienia – ZOZ Kłobuck
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 12.02.2019 r. do godz. 12.00. w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT – POZ 2019 – Zadanie Nr ……”

 

z podaniem nazwy i adresu Oferenta, a także numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. godz. 12.15 w siedzibie Udzielającego zamówienia - ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C (sala narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania ofert

bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania  w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

 

 

Data publikacji:
05.02.2019
Przewiń do góry