Skargi i wnioski

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PACJENTÓW

 

Skargę lub wniosek pisemnie  można złożyć codziennie w godzinach od 8.00-15.00 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej (I piętro) lub drogą mailową: sekretariat@zozklobuck.com.pl

 

Skargi i wnioski ustne (składane osobiście lub telefonicznie) są przyjmowane w następujące dni:

- w poniedziałek 12.00-13.00

- w czwartek 09.00-10.00

 

W zależności od charakteru i adresata skargi lub wniosku w Sekretariacie zostaje wskazany odpowiedni dział administracji przyjmujący skargę lub wniosek.

  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez odpowiedzi.
  • Skargi lub wnioski złożone za pomocą poczty elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym lub zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego.
  • W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.
  • Skarga lub wniosek mogę być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
  • Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi lub wniosku. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w ww. terminie, skarżącego lub wnioskodawcę zawiadamia się o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazuje nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.

 

Data publikacji:
12.11.2014
Przewiń do góry