5/2020 Zakończone 12.05.2020; Ogłoszone 8.05.2020r.- Zaproszenie do składania ofert na usługę wydruku plakatów w ramach projektu „Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego

Kłobuck, dnia 08.05.2020 r.

8.05.2020r.
ZIP05_2020_ZO_Załączniki.zip (6,50MB)

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

 

Na usługę wydruku plakatów z  dostawą w ramach projektu pn. „Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

1. Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 c, 42 – 100 Kłobuck.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie 50 szt plakatów w formacie A3  z  dostawą w ramach projektu pn. „Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” wg Księgi Identyfikacji Wizualnej umieszczonej na stronie www.slaskie.pl

 

3. Szczegółowy zakres usługi:

Wydruk 50 szt. plakatów A3 z  dostawą w ramach projektu pn. „Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 c, 42 – 100 Kłobuck.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Oferenta zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz na podstawie zlecenia otrzymanego od Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty i zaakceptowaniu przez zamawiającego projektu plakatu.

 

4. Termin realizacji

Zamówienie będzie zrealizowane do 18. 05. 2020r.

 

5. Kryteria oceny ofert

- Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium – cena – 100 %.

- Cenę oferty należy skalkulować jako cenę brutto za realizację całego zamówienia.

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, iż zostały

  złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te

  oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta – wypełniony formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszego zapytania, powinna być złożona w wersji elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), na wskazany poniżej adres:

  • dla wersji elektronicznej:

kengel@zozklobuck.com.pl

  • dla wersji tradycyjnej (papierowej):

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5c

42-100 Kłobuck

         Sekretariat – I piętro

 

w terminie do dnia 12.05.2020 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Wykonanie wydruku plakatów z  dostawą w ramach projektu pn. „Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

7. Wybór wykonawcy realizującego usługę

Zamawiający wybierze Wykonawcę na podstawie złożonych ofert. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni warunki udziału i przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

Zamawiający wyznacza Panią Katarzynę Engel- Kozieł do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 34 317 20 16, e-mail:

 

8. Zastrzeżenie o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyny. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – opis i logotypy

Załącznik nr 3 – Księga Identyfikacji Wizualnej

 

 

Data publikacji:
08.05.2020
Przewiń do góry