10/2020 Ogłoszony 26.05.2020 przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę powierzchnie dachowe na budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                                                                                                        Kłobuck, dnia 26.05.2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na dzierżawę:

DOC10_2020_Ogłoszenie o zakończeniu przetargu.doc (29,50KB)
 

Powierzchnie dachowe na budynkach  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

Cena wywoławcza za  1 m²  powierzchni:

- Kłobuck ul. 11 Listopada 5E – 200,00 zł netto

- Pozostałe miejscowości (PR nr 1 w Kłobucku ul. Staszica 28; PR nr 2 w Kłobucku ul. Rómmla 4a; Przychodnia w Krzepicach ul. Częstochowska 1; Ośrodek zdrowia w Przystajni ul. Powstańców 7; Ośrodek zdrowia w Pankach ul. 1 Maja 12; Ośrodek zdrowia we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 27;  Ośrodek zdrowia w Kalei ul. Strażacka 2; Ośrodek zdrowia w Ługach Radłach ul. Kościelna 3; Ośrodek zdrowia w Truskolasach ul. Opolska 8; Ośrodek zdrowia w Wąsoszu Górnym ul. Witosa 8; Ośrodek zdrowia w Stanisławowie, Stanisławów 63; Ośrodek zdrowia w Popowie ul. PCK 4; Ośrodek zdrowia w Ostrowach ul. Brzeźnicka 4; Ośrodek zdrowia w Złochowicach ul. Topolowa 1; Ośrodek zdrowia w Lipiu ul. Częstochowska 27; Ośrodek zdrowia w Miedźnie ul. Słoneczna 3;  Ośrodek zdrowia w Zajączkach Drugich ul. Nowa Wieś 25;  Ośrodek zdrowia w Parzymiechach ul. Krzepicka 20) – 100 zł netto

 

Okres    -  max  3 lata.

I.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie do dnia  05.06.2020r. do godz. 9:00, oferty z podaniem ceny netto. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na dzierżawę powierzchni dachowej na budynku Szpitala/Przychodni/Ośrodka zdrowia …. – ZOZ  Kłobuck ” ponadto koperta powinna zawierać nazwę i adres oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C.
  2. Oferent nie będzie mógł poddzierżawić powierzchni, podnająć lub oddać                           jej do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.

II.  Do oferty należy dołączyć :

  1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym powierzchni dachowej;
  2. pisemną informację oferenta o  proponowanym okresie zawarcia umowy (nie dłuższy niż 3 lata);
  3. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy dzierżawy (projekt umowy               do wglądu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ZOZ Kłobuck, w dniach                od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
  4. osoba fizyczna – dokładne dane osobowe, PESEL oraz nr dowodu osobistego i nr NIP;
  5. podmiot gospodarczy – wpis do ewidencji działalności gospodarczej / nr wpisu                 do KRS /      Nr NIP ......................... , REGON .............................................;
  6. adres e-mail oferenta;
  7. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego.

III. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 310 03 20, w godz. 7:25 - 15:00 w dniach od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik. Lokalizacja ustawienia urządzenia musi być uzgodniona z kierownikiem Działu Techniczno - Eksploatacyjnego ZOZ – Panem Grzegorzem Edelmanem tel. +48 660 67 45 24.

IV. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.06.2020r., o godz. 9:30  w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, Dział Administracyjno-Gospodarczy.

     Termin związania z ofertą 30 dni.

V. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

VI. ZOZ Kłobuck zastrzega, iż w toku postępowania dopuszcza się elektroniczny sposób porozumiewania się z oferentem na adres wskazany w ofercie.

VII. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odrzucenia oferty nie spełniającej warunków udziału określonych              w niniejszym ogłoszeniu, a także odwołania przetargu.

 

 

 
 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

 

 

 

 

 

Data publikacji:
27.05.2020
Przewiń do góry