11/2020 Ogłoszony 26.05.2020 Przetarg na pomieszczenie z przeznaczeniem na garaż lub jako pomieszczenie gospodarcze/magazynowe, na terenie Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku – ZOZ Kłobuck, przy ul. Staszica 28.

                                                                                                       Kłobuck, dnia  26.05.2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na najem:

DOC11_2020_Ogłoszenie o zakonczeniu przetargu.doc (30,50KB)
 

I. Pomieszczenie z przeznaczeniem na garaż lub jako pomieszczenie gospodarcze/magazynowe, na terenie Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku – ZOZ Kłobuck, przy  ul. Staszica 28.

 1. Pomieszczenie nr  6 – o powierzchni 18,36 m²

 

II. Cena wywoławcza za  czynsz za 18,36 m²   -  75,00 zł netto

 

III. Okres najmu  pomieszczenia   - umowa zostanie zawarta na okres uzgodniony                 pomiędzy Zespołem a oferentem, nie dłuższy niż  5 lat.

 

IV. Oględzin pomieszczenia można dokonać w terminie uzgodnionym z osobą reprezentującą Zespół pod numerem tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje oraz wgląd                         do projektu umowy można uzyskać w siedzibie Zespołu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój  nr 5 lub  tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.

 

V.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie na sekretariacie do dnia  05.06.2020r. do godz. 9:00 oferty z podaniem ceny netto oferowanego czynszu za 18,36 m² tj. całej powierzchni przeznaczonej do najmu. Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na najem pomieszczenia nr 6 na terenie pogotowia ratunkowego  w Kłobucku – ZOZ  Kłobuck.” Ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5C.
 2. Oferent nie będzie mógł poddzierżawić pomieszczenia, podnająć lub oddać                           do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.
 3. Złożenie oświadczenia, że oferent nie będzie w najmowanym pomieszczeniu prowadził działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w ZOZ Kłobuck;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wynajmującego;
 4. niezgodnej z przedstawiona ofertą;
 5. konkurencyjnej dla ZOZ Kłobuck na terenie Powiatu Kłobuckiego.
 1. Do oferty należy dołączyć :
 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia                       i go akceptuje;
 2. osoba fizyczna – dokładne dane osobowe, PESEL oraz nr dowodu osobistego             i nr NIP;
 3. podmiot gospodarczy – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS oferenta;
 4. propozycję okresu zawarcia umowy najmu ( nie dłuższy niż 5 lat);
 5. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy najmu (projekt umowy do wglądu  w Dziale Administracyjno-Gospodarczym ZOZ Kłobuck w dniach od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
 6. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego;
 7. oświadczenie, o którym mowa w Dziale V pkt. 3 ppkt.1-4
 8. adres e-mail oferenta.

 

VI. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

VII. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.06.2020r., o godz. 10:30 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

 VIII. Ocena ofert:

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia, nie uzupełniona w trybie Działu IX może zostać odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za  18,36 m² tj. całej powierzchni danego pomieszczenia przeznaczonego do najmu.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką na dane pomieszczenie, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.

IX. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert lub uzupełnienia brakujących dokumentów, w wyznaczonym przez ZOZ terminie (dotyczy Działu  V pkt. 4), pod rygorem odrzucenia oferty.

X. ZOZ Kłobuck zastrzega, iż w toku postępowania dopuszcza się elektroniczny sposób porozumiewania się z oferentem na adres wskazany w ofercie.

XI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 
 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

 

                                                                                                                   

Data publikacji:
27.05.2020
Przewiń do góry