12/2020 Ogłoszony 26.05.2020 Przetarg nieograniczony, ofertowy na najem: I. Pomieszczenie nr 3 o powierzchni 17 m² z przeznaczeniem na garaż, na terenie Przychodni Rejonowej w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej

                                                                                                       Kłobuck, dnia 26.05.2020r.

 

O G Ł O S Z E N I E

DOC12_2020_Ogłoszenie o zakonczeniu przetargu.doc (33,00KB)
 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku , ul. 11 Listopada 5C ogłasza przetarg nieograniczony, ofertowy na najem:

 

I. Pomieszczenie nr 3 o powierzchni 17 m² z przeznaczeniem na garaż, na terenie Przychodni Rejonowej   w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 1.

 

II. Cena wywoławcza za  czynsz za 17 m²  -  75,00 zł netto

 

III. Okres dzierżawy  pomieszczenia -   do 3 lat. Umowa zostanie zawarta na okres wskazany przez oferenta w wiążącej ofercie, nie dłuższy niż 5 lat.

 

IV. Oględzin pomieszczenia można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 10:00 do 12:00. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu oględzin –  tel. 34 310 03 20. Dodatkowe informacje oraz wzór umowy  można uzyskać w naszej siedzibie           w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 12:00, pokój nr 5 lub tel. 34 310 03 20 – Pani Patrycja Szymonik.

 

V.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie do dnia 05.06.2020r. do godz. 9:00, oferty z podaniem ceny netto oferowanego czynszu za 17 m². Oferta powinna być złożona w zapieczętowanej kopercie, zawierającej oznaczenie „Przetarg na najem pomieszczenia nr 3 na terenie PR  w Krzepicach – ZOZ  Kłobuck.” Ponadto koperta powinna zawierać nazwę, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego oferenta oraz powinna być  zaadresowana na: Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-100 Kłobuck,  ul. 11 Listopada 5C.
 2. Oferent nie będzie mógł poddzierżawić pomieszczenia, podnająć lub oddać do bezpłatnego używania - bez pisemnej zgody ZOZ Kłobuck.
 3. Złożenie oświadczenia, że oferent nie będzie w najmowanym pomieszczeniu prowadził działalności:
 1. polegającej na świadczeniu usług pogrzebowych lub ich reklamie;
 2. uciążliwej dla pacjentów lub przebiegu ich leczenia w ZOZ Kłobuck;
 3. mającej negatywny wpływ lub uciążliwej dla działalności Wynajmującego;
 4. niezgodnej z przedstawiona ofertą;
 5. konkurencyjnej dla ZOZ Kłobuck na terenie Powiatu Kłobuckiego.
 1. Do oferty należy dołączyć :
 1. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia i go akceptuje;
 2. osoba fizyczna – dokładne dane osobowe, PESEL oraz nr dowodu osobistego             i nr NIP;
 3. podmiot gospodarczy – wpis do ewidencji działalności gospodarczej / nr wpisu          do KRS /  Nr NIP ......................... , REGON .............................................;
 4. oświadczenie o okresie zawarcia umowy dzierżawy ( nie dłuższym niż 5 lat);
 5. oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy najmu (projekt umowy do wglądu w Dziale Administracyjno – Gospodarczym ZOZ Kłobuck w dniach od poniedziałku do piątku - Pani Patrycja Szymonik);
 6. oświadczenie oferenta, że nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej  wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku na terenie Powiatu Kłobuckiego;
 7. oświadczenie, o którym mowa w Dziale V pkt. 3 ppkt.1-4
 8. adres e-mail oferenta.

 

VI. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

VII. Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.06.2020r., o godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Opieki    Zdrowotnej w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5 C, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

 VIII. Ocena ofert:

 1. Oceny ofert dokonuje komisja przetargowa.
 2. W pierwszej kolejności sprawdzeniu podlega spełnienie warunków formalnych.
 3. Oferta nie spełniająca warunków ogłoszenia zostanie odrzucona.
 4. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą stawkę za  17 m²  powierzchni pomieszczenia.
 5. Jeżeli zgłoszono oferty z tą samą stawką na dane pomieszczenie, Ogłaszający przetarg dokona wyboru poprzez złożenie przez oferentów dodatkowych ofert.

 

IX. Ogłaszający przetarg może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

 

X. ZOZ Kłobuck zastrzega, iż w toku postępowania dopuszcza się elektroniczny sposób porozumiewania się z oferentem na adres wskazany w ofercie.

 

XI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania przetargowego oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 
 

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Kłobucku

Joanna Maruszczyk

 

 

                                                                                                                                  

Data publikacji:
27.05.2020
Przewiń do góry