Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do Szpitala


1.    Tryby przyjęcia do szpitala:

Planowe przyjęcie do szpitala
Przyjęcie w trybie nagłym


2.    Pacjent przyjmowany do Zakładu jest zobowiązany posiadać:

Skierowanie do Zakładu oraz dokumentację medyczną, wraz z wynikami badań niezbędnych do ustalenia rozpoznania umieszczonego na skierowaniu
Dowód osobisty, lub inny dowód tożsamości,
Dokument potwierdzający ubezpieczeni zdrowotne.


3.    Pacjent może przekazać w momencie przyjęcia do Zakładu swoje wartościowe przedmioty rodzinie /innej wskazanej przez siebie osobie/, lub do depozytu.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe jeśli nie zostały oddane do depozytu przez pacjenta.

 

4.    Świadczenia zdrowotne na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielana na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 


5.    Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń może być:

•    Dla emeryta lub rencisty:

legitymacja emeryta lub rencisty wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.
•    Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę.
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.
legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
•    Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
•    Dla osoby ubezpieczonej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
•    Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.
•    Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej:

decyzja wójta (burmistrza) gminy
legitymacja potwierdzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•    Dla osoby bezrobotnej ( o ile nie jest ubezpieczona, jako członek rodziny):

aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające prawo osoby bezrobotnej
•    Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej tj. współmałżonka osoby z wyżej wymienionych grup, o ile nie jest ubezpieczony z własnego tytułu, dziecka osoby ubezpieczonej, wnuka osoby ubezpieczonej, o ile nie jest zgłoszony przez rodziców lub szkołę.

dowód opłacania składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie
do ubezpieczenia członków rodziny.
legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką.
aktualne zaświadczenie z zakładu pracy.
legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty.
W przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia dodatkowo dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki / do 26 roku życia / lub niepełnosprawność. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. 
•    Inni ( np. duchowni, stypendyści):

kserokopia druku zgłoszenia do ubezpieczenia lub inne zaświadczenie od płatnika składki
•    Dla osób uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. W razie konieczności udzielenia świadczeń, osoba uprawniona z innego państwa członkowskiego, przebywająca czasowo na terytorium Polski, ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej na podstawie:

Przyjęcie nagłe pacjenta UE
Ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ
Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta ( paszport, dowód osobisty).
Karta informacyjna ( wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie
Przyjęcie planowe pacjenta UE
DRUK E112 ( z wypełnionym drukiem pacjent pojawia się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej).
Ubezpieczenie – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO - EKUZ
Dokument potwierdzający tożsamość pacjenta ( paszport, dowód osobisty).
Karta informacyjna ( wypełnia lekarz w dwóch egzemplarzach) – przy wypisie.
W przypadku ich braku, pacjent sam pokrywa koszty leczenia.

Jeśli ubezpieczony: 
•    nie przedstawił dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, lub 
•    nie opłacił składki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres dłuższy niż miesiąc 
pokrywa koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.


6.    Jeżeli osoba ubezpieczona nie przedstawi dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wykonania świadczeń zdrowotnych lub nie ureguluje składek w terminie określonym w ustawie i poniesie koszty świadczenia, może później ubiegać się o zwrot kosztów leczenia od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ), przedstawiając w późniejszym terminie dokument ubezpieczenia.


7.    W przypadku pracowników, za których nie opłacano regularnie składki zdrowotnej, ewentualne koszty leczenia pracownika poniesie pracodawca.


8.    Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia lub obciążenia pacjenta kosztami leczenia w następujących przypadkach: 
•    nagłego zachorowania 
•    wypadku, urazu lub zatrucia 
•    stanu zagrożenia życia lub porodu 
Dowód ubezpieczenia zdrowotnego może zostać przedstawiony przez ubezpieczonego w innym czasie, nie później niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Przedstawione powyżej zasady nie dotyczą dzieci przed ukończeniem 6 miesiąca życia.

Opublikował: Piotr Strzeszyna   |  Data publikacji: 12-11-2014 13:15
Modyfikował: Katarzyna Engel-Kozieł   |  Data modyfikacji: 31-05-2022 08:11
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie