Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022

TYTUŁ PROJEKTU:
Realizacja w Kłobucku Regionalnego Programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022


NAZWA BENEFICJENTA: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁOBUCKU


ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
 Projekt został współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest kompleksowa rehabilitacja lecznicza przez ZOZ w Kłobucku do 28,02,2023r. 550 (co najmniej 330K) mieszkańców/nek powiatu kłobuckiego, lublinieckiego, częstochowskiego, Częstochowy w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, spełniających kryteria RPZ.
Główną grupę docelową etap I wsparcia w ramach projektu stanowią osoby, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie powiatu kłobuckiego lub lublinieckiego lub częstochowskiego lub Częstochowy (które sąsiaduje z powiatem kłobuckim i jego mieszkańcy korzystają z usług Szpitala w Kłobucku) w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022.
W ramach projektu 550 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. 
Kompleksową rehabilitacją leczniczą objęci zostaną pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie [wg ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54] nie korzystający w ciągu 6 mies. przed zgłoszeniem się do projektu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu wyżej wymienionych jednostek chorobowych.

 

KRYTERIA WYŁĄCZENIA:
-Korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chor. w okresie 6 m- cy przed zgłoszeniem się do projektu;
-Przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej, udzielających świadczeń w proj.).
WARTOŚĆ PROJEKTU: 985 921,25

 

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ?
Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 1.06.2021r. Do 28.02.2023r., w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku.
Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).
Planowana liczba uczestników projektu: 550 osób.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ?
Zgłoszenie osobiste w Zakładzie Rehabilitacji w Kłobucku, ul. 11 Listopada 11E, poprzez:
Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja;

 

DANE KONTAKTOWE DO OSOBY, KTÓRA UDZIELI INFORMACJI I WSKAZÓWEK:


Kierownik projektu – Anna Janas tel. 573 160 400


Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej: www.zozklobuck.com.pl

 

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?
Uczestnik projektu rozpoczyna program wizytą lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
- Wizyta lekarska realizowana przez specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
- Zebranie wywiadu i analiza dokumentacji.


Po stwierdzeniu braku przeciwwskazań podpisanie oświadczeń i zgód
- Opracowanie indywidualnego planu rehabilitacji ( IPR) pacjenta.
- Porada fizjoterapeutyczna- wywiad, ocena stanu zdrowia, jakości życia, aktywności fizycznej, pomiar masy ciała, obliczenie wskaźnika BMI, pacjent otrzyma wiedzę profilaktyki zdiagnozowanej u siebie choroby.
- Pacjent realizuje indywidualny plan rehabilitacyjny trwający 15 dni.
- Po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych i zabiegów odbędzie się wizyta kontrolna.

 

Pacjent obowiązkowo weźmie udział w cyklu wykładów z :
edukacji zdrowotnej
edukacji żywieniowej
psychoedukacji

Każdy wykład zostanie podzielony na 3 spotkania 45-minutowe. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po trzecim wykładzie.


Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!


Dla kogo jest projekt → kto się może zgłosić

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):
zajęcia z zakresu kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie będą skierowane do populacji 550 mieszkańców zamieszkujących powiat kłobucki, lubliniecki, częstochowski, Częstochowę w wieku aktywności zawodowej 50-59 lat wśród kobiet oraz 50-64 lat wśród mężczyzn;
działaniami edukacyjnymi zostanie objęta grupa aktywnych zawodowo 550 osób zamieszkujących powiat kłobucki, lubliniecki, częstochowski, Częstochowę w wieku aktywności zawodowej 50-59 lat wśród kobiet oraz 50-64 lat wśród mężczyzn;
- osoba ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego, w szczególności:
z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi i/lub ograniczeniem ruchomości w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów i innych artropatii;
z chorobami kręgosłupa.
 - osoba niekorzystająca ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Projektu;
-  osoba, która w chwili przystąpienia do projektu w okresie ostatniego miesiąca nie zakończyła pobytu w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym lub nie korzystała z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- FORMULARZ REKRUTACYJNY WRAZ Z DEKLARACJĄ UDZIAŁU W PROJEKCIE

- OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

- ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

- REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

 

 

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Realizacja w Kłobucku Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022
NUMER I NAZWA PRIORYTETU: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania
NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania.
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny
BUDŻET CAŁKOWITY PROJEKTU: 985 921,25 zł 
KWOTA WSPARCIA: 867 610,70 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 838033,06
OKRES REALIZACJI: 01.06.2021 r. - 28.02.2023 r.

 

 

Data publikacji:
12.11.2020
Przewiń do góry