DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU.

 

Nagłówek Organizacji oraz instytucji Fundujących

 

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku powstał z myślą o seniorach oraz innych osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. DDOM  stanowi formę opieki skierowanej do 60 osób (40K) wyłącznie powyżej 65 r. ż. , niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 

Celem ogólnym projektu jest wzrost dostępu do usług zdrowotnych dla 60 osób (40K) powyżej 65+ z powiatu kłobuckiego, poprzez utworzenie DDOM-u w Kłobucku zapewniającego 15 miejsc kompleksowego wsparcia do 30.11.2021r.

 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

- dostosowanie i doposażenie w sprzęt pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na DDOM w Kłobucku (do 30.01.2021)

- prowadzenie DDOM w Kłobucku (1.02.2021-30.11.2021)

 


Projekt zapewni:

- edukację zdrowotną,                                                                                            

- usprawnianie ruchowe,

- niezbędne badania diagnostyczne,

- specjalistyczne konsultacje lekarskie,

- wyżywienie ,

- bezpłatny transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.

 

Kto może skorzystać z projektu:

- K/M ( 40 K) powyżej 65 r. ż.,

- ze skalą poziomu samodzielności ( skala Barthel) na poziomie 40-65 punktów,

–K/M bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji  zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizowania opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,

–K/M,  którym w okresie ostatnich 12m-c udzielone zostały świadczenia zdrowotne  z zakresu leczenia szpitalnego.


Ze względu na charakter opieki w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgniarstwa i opiek w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji i lecz., w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

 

Oferta DDOM-u będzie zgodna ze Standardem i będzie obejmować:

- terapię pielęgniarską,

- terapię fizjoterapeutyczną,

- terapię psychologiczną,

- terapię logopedyczną,

- terapię zajęciową,

- doradztwo dietetyczne  (stosowanie właściwej diety, łączenia i przyjmowania leków, dobór odpowiednich wyrobów med.).

 

Rekrutacja do proj. będzie odbywać się na podstawie:

-  skierowania do dziennego domu opieki medycznej wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

-  w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczenia w szpitalu wystawi skierowanie do DDOM.

 

Czas między świadczeniami. medycznymi pacjenci DDOM mają zagospodarowany poprzez możliwość korzystania z kącika bibliotecznego, telewizji, bądź odpoczynku (specjalnie. przygotowane pomieszczenia z miejscami leżącymi). Dla każdego z pacjentów tworzony jest indywidualny plan opieki dostosowany do jego potrzeb. DDOM pełnią również funkcję terapeutyczną i edukacyjną.


W ciągu trzech dni od przyjęcia do DDOM, zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności pacjenta., a w przypadku osób powyżej 65r.ż. dokonywana jest także całościowa ocena geriatryczna, podobnie jak w przypadku świadczeń gwarantowanych  z koszyka NFZ. Diagnoza składa się z oceny czynnościowej, fizycznej oraz oceny stanu umysłowego. Na koniec każdego miesiąca dokonywana jest ocena rezultatów podjętych działań.

W pierwszym miesiącu pacjent przebywać będą w Domu Opieki Medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

W ramach planowanych do realizacji zadań w projekcie zakłada się realizację zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom- bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną- sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

 

plakat A3 Dom Opieki.jpeg

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- SKIEROWANIE DO DDOM W KŁOBUCKU

- OCENA PACJENTA- SKALA BARTHEL

- OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA

- OŚWIADCZENIE OSOBY APLIKUJĄCEJ

- REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU 

 

 

Koordynator projektu: URSZULA PABIŚ

Więcej informacji pod nr telefonu: 789 495 079

( od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 )

 

 

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku

NUMER I NAZWA PRIORYTETU: IX. Włączenie społeczne

NUMER I NAZWA DZIAŁANIA: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  Europejski Fundusz Społeczny

BUDŻET CAŁKOWITY PROJEKTU: 1284 791,47 zł

KWOTA WSPARCIA: 1 194 856,06

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 1 092 072,74

OKRES REALIZACJI: 1.10.2020R . -  30.11.2021r.

 

 

 

 

Zakończenie projektu i możliwość dalszego uzyskania wsparcia w ramach DDOM KŁOBUCK.

Informujemy, że w dniu 31.03.2022r. zakończyliśmy realizację projektu pn. DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KŁOBUCKU współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie jego realizacji wsparciem objęliśmy 60 osób.


Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości tj. od 31.03.2022- 30.04.2023, zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas w ramach 15 utworzonych miejsc dla osób niesamodzielnych, jednakże w związku z brakiem kontynuacji finansowania ze środków publicznych w ramach DDOM rozpoczęliśmy świadczenie usług odpłatnie.

Koszt pobytu pacjenta ustalany jest indywidualnie na podstawie wywiadu z pacjentem i rodziną pacjenta,

W celu uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych zalecamy minimum pobyty 30 dniowe ( dni robocze).

Pobyt 30 dni roboczych koszt 9 000,00 zł.

Koszt 1 doby wynosi 300 zł za dobę.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pobytu w DDOM KŁOBUCK  zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

Data publikacji:
12.11.2020
Przewiń do góry