47/2020 Ogłoszony 27.11.2020 Udzielenie zamówienia na kierowanie Oddziałem Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach wraz z udzielaniem specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

data ogłoszenia 27.11.2020 r.


 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c

ZIP47_2020_O_Załączniki.zip (80,66KB)
PDF47_2020__Uniewaźnienie.pdf (375,60KB)
 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert o:


 

 1. udzielenie zamówienia na kierowanie Oddziałem Chorób Wewnętrznych
  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach wraz z udzielaniem

 2. specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych
  i geriatrii w Oddziale Chorób Wewnętrznych
  z Pododdziałem Geriatrycznym Szpitala Rejonowego im. dr Anki w Krzepicach
  dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobuck

 3. Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 02.01.2021 r. (od godz. 8.00) do 02.01.2023 r. (do godz. 8.00)


 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl


 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego Zamówienia oznaczonej:


 

KONKURS OFERT – KIEROWNIK KRZEPICE 2021”


 

z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu Oferenta, w sekretariacie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C w Kłobucku do dnia 09.12.2020 r. do godz. 10.00.


 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2020r. godz. 10.45 w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C ( pokój narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 6 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia oraz na jego stronie internetowej.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert

bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj.Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.)


 


 

Data publikacji:
27.11.2020
Przewiń do góry