Dostawa ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

INSFRASKT. LOGO.png

Wniosek o dofinansowanie  nr POIS.09.01.00-00-0413/21  na realizację  projektu w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia pn. „Dostawa ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pogotowia Ratunkowego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kłobucku”.

 

CEL projektu:

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu:

Liczba wspartych podmiotów leczniczych - 1 szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 - CV 12 - 1 szt.

Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) - 1 szt.

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1) - 20 000,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - CV 29 - 520 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich- 85%, Skarb Państwa 15%

 

Projekt dotyczy zakupu ambulansu i sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Projekt zlokalizowany jest w Pogotowiu Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przy ul.Staszica 28.  W projekcie przewidziano dostawy wyrobów medycznych.  Zakupiony sprzęt medyczny w okresie trwałości projektu będzie wykorzystywany do leczenia pacjentów i zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Beneficjent będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację majątku wytworzonego w ramach inwestycji w okresie realizacji projektu, jak również w okresie 5 lat od daty płatności końcowej. Majątek będzie wykorzystywany na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, jak również w celu wzmocnienia systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.  

Data publikacji:
30.04.2021
Przewiń do góry