BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE W ZOZ KŁOBUCK

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022 bezpłatne szczepienia przysługują:

 

 • osobom zatrudnionym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;

 • osobom zatrudnionym oraz realizującym usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym;

 • diagnostom laboratoryjnym;

 • nauczycielom akademickim i innym osobom prowadzącym zajęcia ze studentami lub z doktorantami i innym osobom zatrudnionym na uczelni;

 • studentom i doktorantom uczestniczącym w zajęciach z udziałem pacjentów;

 • osobom zatrudnionym w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonującym czynności kontrolne lub inspekcyjne;

 • osobom zatrudnionym lub wykonującym obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

 • pacjentom zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;

 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;

 • osobom pracującym w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • funkcjonariuszom lub żołnierzom: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członkom ochotniczych straży pożarnych, ratownikom górskim i wodnym wykonującym działania ratownicze;

 • Rzecznikom Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

 • osobom urodzonym nie później niż w 1946 roku.

 

Osoby, które przynależą do grup z powyższej listy mogą zapisać się na szczepienie p/grypie  w gminnych ośrodkach zdrowia na terenie powiatu kłobuckiego:

 

Poradnia Ogólna Nr 1 Kłobuck

ul. Staszica 28; 42-100 Kłobuck

34 317 26 56

Poradnia Medycyny Rodzinnej we Wręczycy

ul. Śląska 27; 42-130 Wręczyca Wielka

34 317 02 12

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Miedźnie

ul. Słoneczna 3; 42-120 Miedźno

34 310 31 09

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Pankach

ul. 1-go Maja 12; 42-140 Panki

34 310 34 18

Poradnia Ogólna w Przystajni

 ul.  Powstańców 7; 42-141 Przystajń

34 319 17 55

Poradnia Medycyny Rodzinnej w Popowie

ul. PCK 4; 42-110 Popów

34 310 36 88

Poradnia Ogólna w Krzepicach

 ul. Częstochowska 1; 42-160 Krzepice

34 317 55 60

Poradnia Ogólna w Opatowie

ul. Kościuszki 27A; 42-152 Opatów

34 319 60 16

Poradnia Ogólna w Lipiu

ul. Częstochowska 27; 42-165 Lipie

34 318 80 50

 

 

 

Darmową szczepionkę przeciw grypie można również przyjąć w Ambulatorium

w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku, ul. 11 Listopada 5E, gdzie szczepienia  odbywają  się we wtorki

i czwartki w godzinach od 10.00 -13.00.

Zapisu na szczepienia w Ambulatorium można dokonać osobiście w czasie godzin szczepień

(wtorek i czwartek 10.00-13.00) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku 09.00-14.00 pod  numerem:

034 317 22 06 wew. 135  lub 034 321 48 35.

 

 

                           

Data publikacji:
06.10.2021
Przewiń do góry